Στρατηγική

Κεντρική Στρατηγική της Critical αποτελεί η Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων σε οργανωτικό και οικονομοτεχνικό επίπεδο. Η υποχρεωτική προσαρμογή στην Εταιρική Διακυβέρνηση και η χρηματοδότηση μόνο ρυθμισμένων επιχειρήσεων με αναλυτικό και ρεαλιστικό Business Plan, οδηγούν στην επανεκκίνηση μέσα από αναδιάρθρωση.
Η παραπάνω διαδικασία αφορά υγιείς, αλλά και υπό πίεση εταιρείες.

Φάσεις Αναδιάρθρωσης

Α. Φάση Α: Αξιολόγηση Επιχείρησης & Επανεξέταση

 • Αξιολόγηση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας. Με την επιφύλαξη για το σχεδιασμό του Business Plan που εκπονήθηκε από τη Διοίκηση, θα πρέπει να συμμετάσχουμε στην προετοιμασία / ανάπτυξη του πενταετούς λεπτομερούς επιχειρηματικού πλάνου (συμπεριλαμβανομένων των τριών δηλώσεων του οικονομικού μοντέλου: Ισολογισμός, P&L και προβλέψεις ταμειακών ροών) βασισμένου σε βέλτιστες πρακτικές.
 • Συνάντηση με τη διοίκηση της εταιρείας και των βασικών στελεχών της, ώστε να γίνουν κατανοητές οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι τρέχουσες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της πιθανής κρίσης.
 • Συγκέντρωση επιπλέον οικονομικών και άλλων πληροφοριών, οι οποίες είναι απαραίτητες, για να κατανοηθούν οι λειτουργίες και η οικονομική θέση της εταιρείας.
 • Αναθεώρηση του συστήματος και των διαδικασιών διαχείρισης CashFlow της εταιρείας.
 • Αξιολόγηση των πραγματικών απαιτήσεων και της ρευστότητας της εταιρείας.
 • Κατανόηση της εμπορικής στρατηγικής της επιχείρησης για κάθε τμήμα και προετοιμασία ανάλυσης του περιβάλλοντος της αγοράς / ανταγωνισμού. Κατανόηση της αντίδρασης της εταιρείας για την αντιμετώπιση των ανταγωνιστικών πιέσεων που εντοπίστηκαν.
 • Βοήθεια στην ανάπτυξη ενός σχεδίου για τη χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή αναδιάρθρωση της εταιρείας.

Β. Φάση Β: Σταθεροποίηση

I. Μετασχηματισμός

 • Συνεργασία με την εταιρεία και την ομάδα διοίκησης, ώστε να προσδιοριστούν περαιτέρω και να εφαρμοστούν, τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες δημιουργίας ρευστότητας.
 • Παροχή βοήθειας σε σχέση με την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας (και άλλες σχετικές προβλέψεις), που μπορεί να απαιτηθούν από τους δανειστές, σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις ή από την εταιρεία, για εταιρικούς σκοπούς ανάπτυξης.
 • Υποστήριξη της εταιρείας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικής αναδιάρθρωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπημένη και ελεγχόμενη χρήση της δημιουργίας ταμειακών ροών, της αποπληρωμής του χρέους και της πιθανής χρηματοδότησης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία της επιχείρησης (συμπεριλαμβάνοντας τα συμφέροντα των βασικών πιστωτών).
 • Παροχή βοήθειας στην εταιρεία κατά την ανάλυση και διαπραγμάτευση, με στόχο την ρευστοποίηση οποιασδήποτε μη βασικής περιουσίας ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

II. Σχετικά με τα οικονομικά

 • Παροχή βοήθειας για την οικονομική λειτουργία που περιλαμβάνει (i) την ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων στον χρηματοοικονομικό τομέα, ιδιαίτερα τη διαχείριση μετρητών, προγραμματισμό, γενικής λογιστικής και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ii) σε ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης (iii) στην ανίχνευση και αποτύπωση προβλέψεων σχετικά με την παραγωγή εσόδων.
 • Παροχή βοήθειας στη διοίκηση, για την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τη ρευστότητα της εταιρείας.

ΙΙΙ. Επικοινωνία με τρίτους

 • Συμμετοχή και υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εκπροσώπους τους.
 • Συμμετοχή και υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις με τους πιθανούς αγοραστές των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
 • Βοήθεια στην επικοινωνία και / ή τη διαπραγμάτευση με τρίτους

IV. Πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους

 • Υποστήριξη της επίβλεψης εφαρμογής ενός επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης που αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της βάσης κόστους και της αποδοτικότητας της επιχείρησης, διατηρώντας παράλληλα την πελατειακή της βάση.
 • Ανάλυση των δυνατοτήτων βελτίωσης των επιδόσεων, των ταμειακών ροών (συμπεριλαμβανομένης της παροχής βοήθειας με πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους), της διαχείρισης εισπρακτέων λογαριασμών και τις ευκαιρίες αναβάθμισης των διαδικασιών πληρωμών.
 • Βοήθεια στην αναθεώρηση και την εφαρμογή αλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας, ώστε να μειωθεί το κόστος, να βελτιωθούν τα επίπεδα υπηρεσιών και να υποστηριχθεί η επιχειρησιακή αναδιάρθρωση που πρόκειται να εφαρμοστεί (Reporting / Controlling).

Υπηρεσίες CRO:

 • Εβδομαδιαία και μηνιαία έκθεση σχετικά με την κατάσταση και την πρόοδο του project (σύνοψη των δράσεων που αναλήφθηκαν από τον CRO, επιχειρησιακά / χρηματοπιστωτικά / οργανωτικά ζητήματα που εντοπίστηκαν, προτεινόμενες λύσεις / συστάσεις, άλλα βασικά στοιχεία που πρέπει να επισημανθούν).
 • Έκθεση βραχυπρόθεσμης ταμειακής ροής σε εβδομαδιαία βάση και πρόβλεψη μέσο/μακροπρόθεσμη.
 • Παρουσίαση Επιχειρησιακού Σχεδίου: Σε συντονισμό με τη διοίκηση, ο CRO συμμετέχει στην προετοιμασία και στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου. Οι επιχειρησιακοί εμπειρογνώμονες ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να συμμετάσχουν σε αυτό το στάδιο, για να αξιολογήσουν το επιχειρησιακό μοντέλο (π.χ. επίπεδα απογραφής, θέματα υλικοτεχνικής υποδομής κ.λπ.).
 • Σχέδιο χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης: Έχοντας προσδιορίσει τα βιώσιμα EBITDA / CFAD της Εταιρείας, θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο διαφορετικών σεναρίων αναδιάρθρωσης (π.χ. πώληση μη βασικών περιουσιακών στοιχείων, πρωτοβουλίες περικοπής κόστους, βελτίωση ή έναρξη εξαγωγών κλπ.).
 • Μηνιαίες εκθέσεις CRO που καλύπτουν τουλάχιστον τις ακόλουθες περιοχές:
 1. Πραγματικές ταμειακές ροές και σχόλια για τυχόν αποκλίσεις σε σχέση με τους προϋπολογισμούς.
 2. Ανάλυση εσόδων ανά προϊόν, με διαχωρισμό σε εγχώριους & διεθνείς πελάτες (σε όρους όγκων, αξιών και μέσων τιμών) και σύγκριση με τους προϋπολογισμούς.
 3. Παρουσίαση / Ανάλυση κόστους παραγωγής ανά φάση παραγωγής και σύγκριση με τους προϋπολογισμούς.
 4. Ανάλυση εσόδων / λειτουργικών εξόδων και λειτουργικών κερδών από λογιστική και ταμειακή άποψη.
 5. Ανάλυση εμπορικών εισπρακτέων, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης ημερομηνίας συλλογής.
 6. Λεπτομερής ανάλυση των ενδοεταιρικών συναλλαγών (έσοδα, αγορές, άλλα)

 

D. Χρονοδιάγραμμα Φάση A & B:

Η διάρκεια θα είναι X εβδομάδες. Μέχρι τότε, πρέπει να έχουμε προετοιμάσει τα παραδοτέα που περιγράφονται παραπάνω και να μπορέσουμε να συζητήσουμε τις προτεινόμενες επιλογές οικονομικής αναδιάρθρωσης.

Επιχειρήσεις και οργάνωση
Critical Solution
Critical Solution - Ομάδα