ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΣΠΑ

Τομείς αναπτυξιακός νόμων & ΕΣΠΑ
finance solution
FINANCE SOLUTION ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ

Η Finance Solution για θέματα επενδύσεων, επιχορηγήσεων, αναπτυξιακού νόμου και ΕΣΠΑ συνεργάζεται με τους κορυφαίους επαγγελματίες στο χώρο.

Όραμά της είναι, να συμβάλλει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, μέσα από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα χρηματοδότησης και ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης.(ISO κ.λ.π)

Δέσμευσή της, η προσήλωση στην ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών, καθώς και ηυποστήριξη τους κατά την διάρκεια, αλλά και μετά την ολοκλήρωση κάθεέργου.

Η επιτυχία της βασίζεται στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των στελεχών της καθώς και στη ενσωμάτωση καινοτομιών στις υπηρεσίες της.

Διαθέτουμε εξειδίκευση στη διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από το νέο Επενδυτικό Νόμο, από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διακρινόμαστε για την επιτυχή κατάθεση προτάσεων σε προκηρύξεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), στον Αναπτυξιακό Νόμο καθώς και σε προκηρύξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Horizon 2020).

Από τις πιο διαδεδομένες υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι παρακάτω:

Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, κατά ISO 9001:2008

Ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013

Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, κατά ISO 22000:2005 (HACCP), AGRO, BRC, IFS, EUREPGAP.

Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, κατά EMAS, ISO 14001:2004, καθώς και του Κοινοτικού Οικολογικού Σήματος ECOLABEL.

Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, κατά ΕΛΟΤ 1801:2008, OHSAS 18001:2007

Εσωτερικούς ελέγχους ορθής εφαρμογής και απόδοσης συστημάτων ποιότητας.

Υποστήριξη των εταιρειών στη διαδικασία πιστοποίησής τους ως Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (ΕΟΦ).