ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστικές - Φοροτεχνικές
finance solution

Στελεχωμένο με καταρτισμένους συνεργάτες, το λογιστικό – φοροτεχνικό τμήμα της Critical Solution μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες φοροτεχνικές και λογιστικές υπηρεσίες.

Η CriticalSolution παρέχει υπηρεσίες που απαιτούν Ορκωτούς Λογιστές, Ελεγκτές, Πραγματογνώμονες, δικής της ευθύνης.

Επίσης διαθέτει ειδικό Πραγματογνώμονα αξιολόγησης ακινήτων, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Οικονομικών και το Τραπεζικό σύστημα.

Σύμφωνα με τον ορισμό του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, και συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη να παρέχει πρόσθετη αξία και να βελτιώνει τις επιχειρησιακές λειτουργίες ενός Οργανισμού.

Σκοπός του είναι να βοηθά την επιχείρηση στην πραγματοποίηση των αντικειμενικών του στόχων, μέσω της εφαρμογής μιας συστηματικής προσέγγισης για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, της διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Στόχος του είναι να διαπιστώσει το βαθμό στον οποίο η διαχείριση της εταιρικής περιουσίας γίνεται σύμφωνα με τους εταιρικούς κανονισμούς, ομαλά, ηθελημένα ή αθέλητα λάθη και απάτες, και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η επιχείρηση απεικονίζουν την πραγματική εικόνα να ελέγξει αν συμβαίνουν.

Είναι προφανές πως δεν υπάρχει ένα “κουστούμι” που να ταιριάζει σε όλους. Έτσι και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση ανάλογα με το μέγεθος της, την οργάνωση της, το αντικείμενο της δραστηριότητας της και τους στόχους τους οποίους θέλει να επιτύχει.

Η εφαρμογή αποτελεσματικού Εσωτερικού Ελέγχου, σε συνδυασμό με τη χρηστή διοίκηση του οργανισμού, αποτελεί μέσο αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης προς μία κατεύθυνση που διασφαλίζει τη μακροχρόνια επιβίωση του οργανισμού και την προστασία του από την καταδολίευση.

Οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου που προσφέρει η εταιρεία μας περιλαμβάνουν:

 • Έλεγχο υφιστάμενου συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
 • Σχεδιασμό συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
 • Outsource ανάληψη του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Έλεγχο απάτης (fraud investigation) .

Προϋπολογισμός είναι ο βασικός καθορισμός στόχων και αντικειμενικών σκοπών που όχι μόνο προσφέρουν ένα μέσο μέτρησης της πραγματικής απόδοσης της επιχείρησης, αλλά είναι συγχρόνως ο μόνος τρόπος βελτίωσης των αποτελεσμάτων που περιγράφει. Η χρησιμότητα σύνταξης Προϋπολογισμού έχει μικρή σημασία και βοηθά ελάχιστα εάν δεν συνοδεύεται από εργαλεία ελέγχου επίτευξης του προκαθορισμένου στόχου. Ο σωστός προϋπολογιστικός έλεγχος είναι μέσο αποφυγής περιπετειών και επιτρέπει την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών , αμέσως μόλις εντοπισθούν αποκλίσεις που μας πείθουν ότι οδηγούμαστε εκτός στόχων.

Έγκυρη και τεκμηριωμένη ανάλυση και πρόβλεψη της χρηματοοικονομικής πορείας της επιχείρησης.

Το Κεφάλαιο Κίνησης αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της χρηματοοικονομικής ισορροπίας μέσα σε μια επιχείρηση. Η Χρηματοοικονομική ισορροπία προκύπτει από τη συσχέτιση της ρευστότητας των ενεργητικών στοιχείων (ο χρόνος που απαιτείται για τη μετατροπή των ενεργητικών στοιχείων σε μετρητά) με την απαιτητικότητα των πηγών κεφαλαίων.

Οι επιχειρήσεις, εξαιτίας της γενικότερης έλλειψης ρευστότητας που παρατηρείται στην αγορά και στο τραπεζικό σύστημα δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες λειτουργίας και επενδύσεων.

Ωστόσο, εκείνες οι επιχειρήσεις που εισαγάγουν στη διοικητική τους λειτουργία αξιόπιστες μεθόδους παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών δεδομένων τους, συνήθως καταφέρνουν να δείξουν γρήγορα αντανακλαστικά στις απαιτούμενες επιχειρηματικές κινήσεις, όπως επίσης και ωριμότητα στις προθέσεις και στις προτάσεις τους.

Βασικό εργαλείο για τον ταμειακό προγραμματισμό είναι η κατάσταση ταμειακών ροών.Η σπουδαιότητα της,έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών θεμάτων και προβληματισμών τα οποία πρέπει καθημερινά να απασχολούν τον επιχειρηματία:

Ποια είναι η πραγματική ρευστότητα της επιχείρησης;

Από πού μπορώ να αναζητήσω πηγές κεφαλαίων;

Πως και με ποιο τρόπο μπορώ να αναζητήσω κεφάλαιο κίνησης;

Έχω στην επιχείρηση μου κεφάλαιο το οποίο δεν αξιοποιείται αποδοτικά;

Με ποιο τρόπο μπορώ να βελτιώσω τα ρευστά διαθέσιμα της επιχείρησης μου;

Ποια είναι η κυκλοφοριακή ταχύτητα εισπράξεων στην επιχείρηση μου και πως μπορώ να την βελτιώσω;

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας για τον οικονομικό προγραμματισμό της επιχείρησης περιλαμβάνουν τις κατάλληλες πρακτικές ώστε:

 • Να αυξάνει τις υγιείς πωλήσεις, να περιορίζει τους προβληματικούς χρεώστες και συνεπώς να μειώνονται οι επισφάλειες.
 • Να προγραμματίζει τον τρόπο διαχείρισης των εισπράξεων και των πληρωμών.
 • Να εντοπίζει έγκαιρα τις πηγές προβλημάτων ρευστότητας και να αναπτύσσει πρακτικές βελτίωσης της.
 • Να καθορίζει τα πιστωτικά όρια και τα πλαφόν των πελατών με παράλληλη τακτική αξιολόγηση τους.
 • Να παρακολουθεί και να βελτιώνει την πιστοληπτική του εικόνα προς τους προμηθευτές και τους λοιπούς χρηματοδότες του.
 • Να προβλέπει αξιόπιστα τις ταμειακές του ροές.
 • Να επιλέγει έγκαιρα τις πιο συμφέρουσες πηγές χρηματοδότησης.
 • Να ελαχιστοποιεί το χρηματοοικονομικό κόστος.
 • Να μετατρέπει το λογιστικό του κέρδος σε αποδοτικό ταμειακό απόθεμα.
 • Να εξασφαλίζει τη λειτουργική του επάρκεια και τη βιωσιμότητα του.

Με την παρουσία μας και τα κατάλληλα εργαλεία, ενισχύουμε σε τακτική βάση την ικανότητα του οργανισμού να προβλέψει ποιο είναι το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης σε ετήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία ή ακόμα και σε ημερήσια βάση για τη λειτουργία του.

Στελεχωμένο με καταρτισμένους συνεργάτες, το λογιστικό – φοροτεχνικό τμήμα της Critical Solution μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες φοροτεχνικές και λογιστικές υπηρεσίες.

Στόχος μας είναι να καλύπτουμε αποτελεσματικά κάθε λογιστική και φοροτεχνική ανάγκη της σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης, δίνοντας άμεσες κι έγκυρες λύσεις με υπευθυνότητα κι επαγγελματισμό.

Στηριζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας και στη συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών σε φορολογικά και εργατικά θέματα, η Critical Solution είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης, είτε πρόκειται για μικρή επιχείρηση που έχει ανάγκη τη λογιστική υποστήριξη ενός σωστά οργανωμένου λογιστικού γραφείου, είτε πρόκειται για μεσαία επιχείρηση με αυξημένες ανάγκες ελέγχου κι ορθής τήρησης των διαδικασιών γύρω από τις λογιστικές, φορολογικές και μισθοδοτικές της υποχρεώσεις.

Η Critical Solution δεν είναι ένας ακόμη εξωτερικός συνεργάτης, αλλά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο συμβουλευτικό χαρακτήρα προς τις επιχειρήσεις.

Οι λογιστικές υπηρεσίες της Critical Solution περιλαμβάνουν:

 • Τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας
 • Παρακολούθηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Μισθοδοσία
 • Επίβλεψη λογιστηρίου
 • Οργάνωση λογιστηρίου
 • Σύνταξη Ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
 • Προσαρμογή στα διεθνή λογιστικά πρότυπα
 • Έναρξη και διακοπή εργασιών εταιρειών
 • Σύνταξη καταστατικών
 • Νομική υποστήριξη
 • Μετατροπή και συγχώνευση εταιρειών
 • Εκκαθάριση εταιρειών
 • Προληπτικό φορολογικό έλεγχο

Η Critical Solution μπορεί κι ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησής σας προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις είτε στις εγκαταστάσεις σας, είτε απομακρυσμένα (remotely).

Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στο φορολογικό και λογιστικό κομμάτι της επιχείρησής σας δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική από ότι σήμερα, σε ένα περιβάλλον το οποίο μεταλλάσσεται διαρκώς κι αναδιαρθρώνεται. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έχουν κατατεθεί 6 φορολογικά νομοσχέδια (ν.3842/2010, ν.3888/2010, ν.3894/2010, ν.3943/2011, ν.3986/2011 & ν.4002/2011)

Αν επιδιώκετε επομένως για εσάς και την επιχείρησή σας :

 • Μείωση κινδύνου κι εστίαση στο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας σας
 • Συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία
 • Διαχείριση φορολογικών και λογιστικών κινδύνων που απορρέουν από την εταιρική σας δραστηριότητα
 • Καινοτόμες λύσεις βασισμένες σε εμπειρία και γνώση
 • Τακτικές και προκαθορισμένες χρηματοοικονομικές αναφορές
 • Κι αμοιβές απόλυτα προσαρμοσμένες στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Μπορούμε να σταθούμε δίπλα σας προσφέροντας σας :

 • Ανάληψη λογιστικής λειτουργίας της επιχείρησής σας, στο βαθμό που εσείς το επιθυμείτε
 • Φορολογική εποπτεία
 • Εργαλεία χρηματοοικονομικού σχεδιασμού
 • Χρηματοοικονομικές αναφορές υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Αναβάθμιση διαδικασιών.